Vejledning til optagelse

Oversigt over a-kassernes priser, servicetilbud mv.

Du kan se en oversigt over alle a-kassers priser (administrationsbidrag), servicetilbud mv. på Arbejdsdirektoratets hjemmeside under temaet "Sammenligning af a-kasser (benchmarking)".

Oplysninger til brug for optagelse

Lønmodtager

Du er lønmodtager, når du arbejder hos en arbejdsgiver. Når du arbejder som lønmodtager, indbetaler arbejdsgiveren A-skat og bidrag til ATP, og ferieloven gælder for dig.

Med offentlige tilskud menes fx tilskud eller støtte efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsatse eller den sociale lovgivning. Hvis du er i fleksjob, skal du svare Ja til at du eller arbejdsgiveren får tilskud til din løn.

Nyuddannet

Du er nyuddannet, hvis du har taget en erhvervsmæssig uddannelse inden for en a-kasses faglige område. Uddannelsen skal have varet mindst 18 måneder eller 3 semestre. Du skal have bopæl i Danmark umiddelbart før, du begyndte på uddannelsen og senest 2 uger efter uddannelsens afslutning.

Uddannelsens afslutning

Med afsluttet uddannelse menes, at alle karakterer er givet eller forhåndsgodkendelse er modtaget, og al studieaktivitet er ophørt. Datoen på eksamensbeviset kan altid være uddannelsens afslutning, hvis beviset er udstedt i tilknytning til studieaktivitetens ophør.

Værnepligtige, borgmestre, rådmænd, udvalgsformænd, medlemmer af regeringen, Folketinget eller Europaparlamentet.

Du kan optages under aftjening af almindelig eller civil værnepligt, som borgmester, rådmand mv.

Statsborgerskab

Hvis du ikke er dansk statsborger, kan opholds- og arbejdstilladelse have betydning for, om du kan få dagpenge.

Hvis du ikke er dansk statsborger, skal du derfor oplyse, om du har varig opholds- og arbejdstilladelse i Danmark.

Selvstændige erhvervsdrivende

Se vejledningen nedenfor vedr. skift af a-kasse som selvstændig erhvervsdrivende.

Oplysninger til brug for skift af a-kasse

Selvstændig erhvervsdrivende

Denne ansøgning kan kun bruges, hvis du skal overflyttes til en anden a-kasse på grund af selvstændig virksomhed. Hvis du skal optages, skal du udfylde blanket AR 51.

Når du skal overflyttes som selvstændig, skal du oplyse navn og adresse på din egen virksomhed.

Der er tale om selvstændig virksomhed, når den drives som enkeltmandsvirksomhed, og når den drives som et selskab.

Du er selvstændig, hvis du ved arbejde for dig selv eller din ægtefælle driver eller er med i en selvstændig virksomhed. Det gælder også, hvis du arbejder i et selskab, hvor du eller din ægtefælle ejer hele eller en del af selskabskapitalen.

Du skal altid svare Ja på spørgsmålene om selvstændig virksomhed, hvis

 • du eller din ægtefælle har ansatte,
 • du er registreret hos Told og Skat som medarbejdende ægtefælle,
 • du har bortforpagtet virksomheden,
 • du har en maskinstation til at udføre arbejdet, eller
 • du i sæsonen eller ind imellem arbejder som selvstændig.

Skift af a-kasse, når du er nyuddannet

Hvis du allerede er medlem af en a-kasse, og du har gennemført en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders / 3 semestres varrighed, kan du vælge mellem af få status/skifte a-kasse som dimittend eller med "nuværende rettigheder".

Nyuddannet med dimittendrettigheder

Hvis du vælger denne mulighed, vil det bl.a. sige, at dagpengene udgør 82 % af højeste dagpengesats, og at du begynder forfra i en ny dagpengeperiode. Du vil også være omfattet af særlige regler mht. feriedagpenge.

Det er en forudsætning for at opnå dimittendrettigheder, at a-kassen har modtaget ansøgningen senest 2 uger efter uddannelsens afslutning. 2-ugers fristen gælder både, hvis du skal overflyttes som dimittend, eller hvis du allerede er medlem af en a-kasse, men ønsker at gøre brug af dimittendrettighederne, fx fordi din dagpengeperiode (næsten) er opbrugt.

Nyuddannet med "nuværende rettigheder"

Hvis du vælger denne mulighed, bevarer du de rettigheder og pligter, som du allerede har erhvervet i en a-kasse, fx i form af satsberegning og dagpengeret. Du bør høre din nuværende a-kasse om, om du stadig har rettigheder tilbage. Hvis du skal skifte til en anden a-kasse med dine nuværende rettigheder, er det en betingelse, at a-kassen modtager ansøgningen senest 4 uger efter uddannelsens afslutning. Du kan kun ændre dit valg til dimittendrettigheder, hvis a-kassen modtager besked herom senest 2 uger efter uddannelsens afslutning.

Se også vejledningen ovenfor vedr. optagelse som nyuddannet.

Værnepligtige, borgmestre, rådmænd m.fl.

Hvis du allerede er medlem af en a-kasse, og du vil skifte a-kasse, mens du er værnepligtig, følger du reglerne for medlemmer uden arbejde. Hvis du ønsker at skifte a-kasse under dit hverv som borgmester, rådmand mv., sker det efter reglerne for lønmodtagere.

Skift af a-kasse uden at du har arbejde

Er du uden arbejde, kan du altid blive overflyttet til en tværfaglig a-kasse. Du kan også blive overflyttet til en fagligt afgrænset a-kasse, hvis du inden for de sidste 5 år har

 • været medlem af a-kassen,
 • arbejdet inden for a-kassens faglige område i mindst 26 uger, eller
 • gennemført en uddannelse, der giver dig ret til optagelse som nyuddannet i a-kassen.

Godkend/indsend

Bemærk, at du ved indsendelsen erklærer på tro og love, at oplysningerne er korrekte. Oplysninger, der viser sig at være urigtige, kan medføre krav om tilbagebetaling af dagpenge mv. og tab af rettigheder. Det står i § 86, stk. 1, og § 87, stk. 1 og 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Du kan også blive meldt til politiet.

Indkomstkontrol

A-kasserne skal sammenholde de oplysninger, du har givet, med de oplysninger, som arbejdsgivere har indberettet til SKATs Indkomstregister. Det er derfor vigtigt, at du er omhyggelig med at give os de korrekte oplysninger.

Konstaterer vi uoverensstemmelser, vil du blive kontaktet. Er der af den grund udbetalt for meget til dig, skal du betale beløbet tilbage. Endvidere kan du blive pålagt en sanktion i form af en karantæne, hvor du ikke kan få udbetalt ydelser fra os i et antal timer.

I henhold til persondataloven skal det oplyses, at

 • a-kassen kan indhente oplysninger fra din arbejdsgiver til brug for afklaring af dine rettigheder og pligter,
 • a-kassen registrerer modtagne oplysninger,
 • a-kassen kan i kontroløjemed benytte oplysninger i a-kassen og SKAT's indkomstregister til registersamkøring,
 • du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger a-kassen registrerer om dig, og
 • du kan kræve forkerte oplysninger rettet.

Er du i tvivl? Spørg a-kassen.